Studying Vietnamese Memes

So this is my favourite one so far.

Christmas Meme - I want a dragon _ Vietnamese

Vietnamese translation:
Con: Santa ơi, gíang sình này con muốn rồng ạ.
Santa: Oa? Hãy thực tế con.
Con: Hmm. Con muốn học nói tiếng Việt ạ.
Santa: Con thích rồng màu gì?
Con: Màu đó ạ. Huhuhu.

3 Likes